بذرمال

بذرمال گندم کشت و صنعت شریف آباد زیر نظر مرکز تحقیقات آب و خاک

بذرمال گندم کشت و صنعت شریف آباد زیر نظر مرکز تحقیقات آب و خاک

بذرمال گندم با هیومابُن پتاسیک و فولوابُن پتاسیک