بُنســـــــالکو

شماره ثبت ماده کودی: 23758
ترکیب اختصاصی کاهش EC
محلول ضد شوری

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 23758
کشور تولید کننده: چین
شرکت توزیع کننده: کشت بن آسیا

ویژگی ها :

  • کاهش PH خاک
  • کاهش شوری سدیمی خاک و آب
  • بهبود دهنده رشد گیاه
  • اصلاح و بهبود ساختمان خاک
  • افزایش ماده آلی خاک
  • افزایش و توسعه ریشه در خاک

آنالیز محصول :

عنصر درصد
اسیدهای کربوکسیلیک
کلسیم
ازت آلی
روی کلاته