مبارزه ارگانیک با مگس زیتون

عملیات آزمایشی مبارزه ارگانیک با مگس زیتون

انجام عملیات آزمایشی مبارزه ارگانیک با مگس زیتون بدون استفاده از سموم شیمیایی ، با استفاده از محلول پاشی گوگرد مایع و گوگرد وتابل ، در یکی از باغات سنتی کلج ، منطقه طارم سفلی.
به سفارش کمیسیون کشاورزی استان قزوین متشکل از استانداری ، اتاق بازرگانی و مدیریت حفظ نباتات استان .
طی دو مرحله محلول پاشی تحت نظارت مدیریت جهاد طارم سفلی صورت پذیرفت ، و علیرغم حساس بودن رقم مربوطه به مگس زیتون ، میزان خسارت وارده به نسبت باغ شاهد مجاور به یک پنجم کاهش یافت.