نمایشگاه تخصصی کشاورزی

یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع مربوطه – قزوین

حضور کشت بن آسیا در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع مربوطه (ماشین آلات، ادوات، نهاده ها، بذر، گلخانه، زراعت، تجهیزات، باغبانی، آبیاری و آب رسانی، کود، سم، نهال)

گزارش تصویری از بازدید کنندگان غرفه کشتزار- بن آسیا در نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع مربوطه استان قزوین