اکسین، تنظیم کننده رشد گیاهان

اکسین یکی از مهمترین مواد از گروه هورمونهای گیاهی است ، که رشد و متابولیسم گیاهان را تنظیم می نماید. این ماده به طور عمومی در اندام های رویشی گیاهان مانند مریستمهای آپیکال ریشه(سلول ریشه های در حال رشد) ،ساقه و شکوفه گل که در حال توسعه می باشند ذخیره گردیده ، و موجب رشد و توسعه برگ ها و جوانه زنی بذور می گردد.
به علاوه آزمایشاتی که توسط داروین ، بویسن و جنسن بر روی نشاء جو دوسر انجام شده، نشان داد که اکسینهای موجود در نوک شاخه ها، در رشد ساقه و همچنین پاسخ آن به محرک هایی مانند نور خورشید تأثیر به سزایی دارند. در این آزمایش نشاء جو دوسر در مقابل نورکمی قرار گرفتند ، فوتوتروپیسم (گرایش به سمت نور) نشان داد که کولئوپتایل ساقه گیاه(غلاف محافظ) به سمت منشاء نور متمایل گردید . اما هنگامی که نوک کولئوپتایل بریده شد ، گیاه هیچ واکنشی به محرک نور نشان نداد .آزمایش هنگامی که کولئوپتال گیاه با یک لایه ژلاتینی از ساقه جدا گردید ، مجددا تکرار شد ، پدیده فوتوتروپیسم دوباره خود را نشان داد . این مطالعات به طور قطعی ثابت کردند که این تأثیر ناشی از وجود اکسین در مریستیم آپیکال می باشد.

خاصیت تنظیم رشد اکسین ها کاربردهای زیادی را پیدا کرده است،اگر ساقه های برش خورده با هورمونهای که حاوی اکسین هستند ، آغشته گردند ، فرآیند ریشه زایی تسریع می گردد. استفاده از اکسین ها می تواند پارتونوکارپی را که همان تولید میوه بدون فرآیند لقاح بوده، و موجب تشکیل میوه های بدون دانه می گردد را فراهم نماید .