آموزش روش های نوین تغذیه با نهاده های ارگانیک در روز مزرعه – لوشان

کشاورزی ارگانیک بر پایه استفاده از نهاده های ارگانیک از قبیل کمپوست، کود ارگانیک، کنجاله است. در واقع کشاورزی ارگانیک نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان است.