رویداد

عملیات آزمایشی مبارزه ارگانیک با مگس زیتون

انجام عملیات آزمایشی مبارزه ارگانیک با مگس زیتون بدون استفاده از سموم شیمیایی ، با استفاده از محلول پاشی گوگرد مایع و گوگرد وتابل ، در یکی از باغات سنتی کلج ، منطقه طارم سفلی.
به سفارش کمیسیون کشاورزی استان قزوین متشکل از استانداری ، اتاق بازرگانی و مدیریت حفظ نباتات استان .
طی دو مرحله محلول پاشی تحت نظارت مدیریت جهاد طارم سفلی صورت پذیرفت ، و علیرغم حساس بودن رقم مربوطه به مگس زیتون ، میزان خسارت وارده به نسبت باغ شاهد مجاور به یک پنجم کاهش یافت.

یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع مربوطه – قزوین

حضور کشت بن آسیا در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع مربوطه (ماشین آلات، ادوات، نهاده ها، بذر، گلخانه، زراعت، تجهیزات، باغبانی، آبیاری و آب رسانی، کود، سم، نهال)

گزارش تصویری از بازدید کنندگان غرفه کشتزار- بن آسیا در نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع مربوطه استان قزوین

نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی – اهواز

گزارش تصویری از بازدید کنندگان غرفه کشت بن آسیا در نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، دام،طیور،شیلات و آبزیان، دامپزشکی

بذرمال

بذرمال گندم کشت و صنعت شریف آباد زیر نظر مرکز تحقیقات آب و خاک

بذرمال گندم کشت و صنعت شریف آباد زیر نظر مرکز تحقیقات آب و خاک

بذرمال گندم با هیومابُن پتاسیک و فولوابُن پتاسیک