بُنگـــارد

شماره ثبت ماده کودی: 100-158086
ترکیب انحصاری مراقبت از تنه
چسب محافظ تنه درختان

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 100-158086
کشور تولید کننده: چین
شرکت توزیع کننده: کشت بن آسیا

ویژگی ها :

  • افزایش جوانه های رویشی ، وافزایش طول عمـر درخت
  • محافظت از تنه درخت در برابر آسیب جـــوندگان
  • کنتــرل کـــرم چـــوب خـــوار و دیگــــر آفــات
  • محافظت از تنه درخت در برابر زخم و خــراش
  • محافت از تنه درخت در مقابل آفتاب سوختگی
  • کنتـــرل بیمــاری هــای قــارچی ، و سرمازدگی

آنالیز محصول :

عنصر درصد
پلیمر آلی
قارچ کش
گوگرد