بُنست

شماره ثبت ماده کودی: 20003
ضمانت باردهی درختان میوه و کنترل سال آوری
محلول فروت ست

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 20003
کشور تولید کننده: چین
شرکت توزیع کننده: کشت بن آسیا

ویژگی ها :

  • تقویت رشد لوله گرده و تشکیل میوه
  • افزایش گل دهی
  • افزایش عملکرد محصول
  • کاهش ریزش جوانه ها در سال جاری
  • کاهش سال آوری در برخی درختان
  • افزایش استحکام سلول ها و تقویت مقاومت گیاه دربرابر تنش ها

آنالیز محصول :

عنصر درصد
نیتروژن کل 8/3%
بُر محلول 1/5%
روی محلول 12%