مگافـــول NPK+TE

شماره ثبت ماده کودی: 50283
کود کامل محلول پاشی
فولویک مایع غنی شده

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 50283
کشور تولید کننده: چین
شرکت توزیع کننده: کشت بن آسیا

ویژگی ها :

  • افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه
  • افزایش مقاومت گیاه به انواع تنش ها
  • افزایش ظرفیت گیاهی برای جذب اکسیژن
  • افزایش فتوسنتز و میزان آنزیم ها و متابولیسم پروتئین ها
  • دارای مواد شبه هورمونی برای افزایش تقسیم و رشد سلولی

آنالیز محصول :

عنصر درصد
اسید فولویک 8%
اسید هیومیک 0/2%
نیتروژن کل 3/5%
پتاسیم محلول در آب 3%
فسفر قابل استفاده 2%
آهن محلول 0/042%
روی محلول 0/024%
مس محلول 0/004%
PH 5-6